GREEN WITCH to Sklep Internetowy, dostępny w domenie marcink27.sg-host.com, którego właścicielem jest
Dane kontaktowe :

1) adres pocztowy :
FUTURA Tomasz Kaszuba
95-060 Brzeziny
Witkowice 50e

2) adres poczty elektronicznej :
hello@greenwitch,com.pl
3) telefon kontaktowy :
+48 690 316 772

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy rozumieć je w następujący sposób:

1) Sprzedawca – Tomasz Kaszuba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „FUTURA Tomasz Kaszuba” z siedzibą w Brzezinach, ul. Witkowice 50e, 95-060 Brzeziny, właściciel Sklepu Internetowego zarejestrowanego na domenie marcink27.sg-host.com
2) Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Tomasza Kaszubę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „FUTURA Tomasz Kaszuba” z siedzibą w Brzezinach, ul. Witkowice 50e, 95-060 Brzeziny, dostępny na stronie internetowej pod adresem : marcink27.sg-host.com
3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada całkowitą zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie Internetowym;
6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
7) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawcy, określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Towarów będących przedmiotem zamówienia;
8) Towar – produkt oferowany Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
9) Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Sprzedawcy Towaru ze Sklepu Internetowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Sprzedawcę ;

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, a szczególnie zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
2. Informacje dotyczące Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
4. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru. Koszty dostarczenia zamówionego Towaru są zawsze wskazywane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia oraz złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru i koszty jego dostarczenia.
5. Wiążąca dla stron Transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta.
6. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
7. Wszystkie Towary w Sklepie Internetowym są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. Warunki dokonywania zakupów.

1. Zamówienia na Towary w Sklepie Internetowym można składać za pośrednictwem strony internetowej dostępnej na domenie marcink27.sg-host.com, przy użyciu formularza zamówienia z zastrzeżeniem postanowień niżej wskazanych.
2. Sklep Internetowy świadczy drogą elektroniczną także usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z konta Klienta na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem marcink27.sg-host.com. Usługa konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego i składania zamówień na Towary po uprzednim zalogowaniu się. Rejestracja konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
3. Dla potrzeb złożenia Zamówienia i realizacji Transakcji Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta na stronie Sklepu Internetowego. Koniecznym jest jednak, aby Klient w celu złożenia Zamówienia w systemie Sklepu Internetowego wypełnił dostępny na stronie tego Sklepu Internetowego formularz zamówienia. W celu realizacji Transakcji Klient zobowiązany jest do podania w formularzu zamówienia danych umożliwiających kontakt z Klientem i wysyłkę zamówionego Towaru – to jest imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji Zamówienia – a także danych umożliwiających właściwe wystawienie prawem wymaganych dokumentów Transakcji.
4. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego Zamówienia jest potwierdzane przez obsługę Sklepu Internetowego drogą e-mail, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracji konta Klienta.
5. Dokonanie przez Sklep Internetowy potwierdzenia przyjęcia złożonego Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
6. Informacje podane przez Klienta w toku składania Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie Zamówienia na rzecz Klienta.
7. Zamówienia można składać przez całą dobę, z wyjątkiem krótkich przerw na serwis i działania optymalizacyjne Sklepu Internetowego.
8. Zamówienia złożone w niedzielę i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

III. Realizacja zamówienia, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

1. Wysyłki zamówionych Towarów realizowane są na terenie Polski i w krajach Unii Europejskiej. W przypadku zamówień poza UE, Klient proszony jest o uprzedni kontakt mailowy lub poprzez platformę Instagram pod adresem https://www.instagram.com/oh_greenwitch/
2. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej lub pocztowej. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko oraz adres do dostawy wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
3. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania płatności w rozumieniu postanowień części IV Regulaminu. W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (który zgodnie z przepisami art. 5431 §1 Kodeksu Cywilnego nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy), na adres email Klienta wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji na zasadach określonych w ust. 5 poniżej stosowanych odpowiednio.
4. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować Zamówienia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji Zamówienia, na co Klient może wyrazić zgodę. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu realizacji Zamówienia może od umowy odstąpić na zasadach określonych w ust.5 poniżej stosowanych odpowiednio.
5. Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając Sprzedawcy oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres email : hello@marcink31.sg-host.com. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Transakcji jest niezależne od opisanego w części V niniejszego Regulaminu uprawnienia do odstąpienia od umowy i zwrotu Towaru.
6. Sprzedawca informuje, że w przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty (przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatność za pośrednictwem systemu elektronicznego PayU), czas doręczenia Zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
8. Koszty dostarczenia Towarów w ramach realizacji Zamówienia ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym w cenniku dostaw wskazanym na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem marcink27.sg-host.com/zamowienia-i-zwroty/. Koszty dostarczenia Towaru Klient pokrywa w chwili dokonywania płatności.
9. Towary dostępne w sklepie internetowym są ręcznie wykonywane, nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium RP.
10. Specjalne warunki sprzedaży artykułów pochodzących z wyprzedaży i promocji dostępne są do wyczerpania zapasów lub puli danej promocji. Z powodu ograniczonej liczby bądź ilości artykułów objętych wyprzedażą lub promocją, zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów lub puli promocji, nie będą realizowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez Sprzedawcę (zamiast potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Sprzedawcy prześle Kupującemu stosowną informację). Wyprzedaże, promocje i inne specjalne warunki sprzedaży, dostępne jedynie w sklepie internetowym marcink27.sg-host.com,

11. Specjalne promocje cenowe dostępne tylko w sklepie internetowym mogą wiązać się z zakupem innego artykułu i są wówczas ważne jedynie przy spełnieniu warunków promocji opisanych w karcie Towaru. Liczba artykułów objętych promocją jest ograniczona.

IV. Sposób dokonywania płatności.

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Towar zamówiony w Sklepie internetowym i koszty jego dostawy :
a) przelewem na rachunek bankowy Sklepu Internetowego :

Numer rachunku: 23 1140 2004 0000 3102 8004 0840
Numer rachunku IBAN: PL23 1140 2004 0000 3102 8004 0840

b) płatność elektroniczna i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU
2. W przypadku dokonania przez Klienta płatności w formie przedpłaty, to jest w sposób o którym mowa w części IV ust. 1 podpunkt a) oraz b) Regulaminu, warunkiem przystąpienia przez Sklep Internetowy do realizacji Zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności w terminie do 3 dni roboczych od skierowania do Sklepu Internetowego Zamówienia Towaru. W razie braku wyżej wskazanego potwierdzenia dokonania płatności w odpowiednim terminie, Zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
3. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu w formie faktury VAT albo paragon fiskalny, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w Zamówieniu.
4. Klient, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez Klienta w Zamówieniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę Klienta do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Klient będący Konsumentem ma zatem prawo odstąpić od dokonanej Transakcji zakupu w Sklepie Internetowym, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie o którym mowa w ust. 3 poniżej.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez wysłanie go pismem na adres pocztowy: FUTURA Tomasz KASZUBA, 95-060 Brzeziny, Witkowice 50e, z dopiskiem ZWROT GREEN WITCH” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@marcink31.sg-host.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Wykonując prawo odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem 14 – dniowego terminu na adres pocztowy: FUTURA Tomasz KASZUBA, 95-060 Brzeziny, Witkowice 50e, z dopiskiem „ZWROT GREEN WITCH”.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w ust. 8 poniżej.
7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy obciążają Konsumenta.

VI. Warunki reklamacji.

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Każda rzecz kupiona w Sklepie Internetowym może być zatem reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi rękojmi za wady oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, jeśli Towar posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego należy przesłać wraz z reklamacją dowód zawarcia Transakcji (np. kopię paragonu fiskalnego lub faktury VAT).
3. Reklamację można złożyć korzystając z Formularza Reklamacji dostępnego pod tym linkiem – LINK. Formularz Reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
4. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres pocztowy określony w danych kontaktowych Sprzedawcy wskazanych na wstępie niniejszego Regulaminu. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Sprzedawcy kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostaje Klient.
5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego Towaru

VII. Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sklep Internetowy świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
a) Umożliwienie zawierania online umów sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem ;
b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie Internetowym ;
c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sklep Internetowy (usługa Newsletter).
2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży Towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep Internetowy usług wskazanych w ustępie 1 podpunkt b) i c) powyżej.
3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep Internetowy usług drogą elektroniczną są następujące:
a) Dostęp do sieci Internet,
b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox, Safari lub podobne),
c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.
4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep Internetowy drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego : hello@marcink31.sg-host.com. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Internetowy reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
5. Sprzedawca informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep Internetowy usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu Internetowego i są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu Internetowego. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep Internetowy z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

VIII. Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sklep Internetowy. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji do Newslettera oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 123).
2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Sklepu Internetowego, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sklep Internetowy. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Tomasz Kaszuba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FUTURA Tomasz KASZUBA, 95-060 Brzeziny, Witkowice 50e, NIP: 725-201-83-80 . Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
2. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest w następujący sposób : przez e-mail na adres hello@marcink31.sg-host.com.
3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego będą przetwarzane m.in. w następującym zakresie: a) w celu wykonywania zawartych z Klientem umów sprzedaży Towarów ze Sklepu Internetowego – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację Regulaminu Sklepu Internetowego ;
b) w celu prowadzenia konta Klienta Sklepu Internetowego – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację Regulaminu Sklepu Internetowego ;
c) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisów prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
d) jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę, na podany adres e-mail Klienta, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym, w tym ofert promocyjnych (usługa Newslettera ) – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Klienta jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili ;
e) w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Klienta w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od Klientów Administratora.
4. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym Klient podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji Zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep Internetowy umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w formie Newslettera na podany adres e-mail dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia.
5. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Klienta podmiotom, które współpracują z nim przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Klienta Towarów, w tym : podmiotom realizującym usługę dostawy przesyłek, podmiotom zapewniającym właściwe funkcjonowanie Sklepu internetowego (w tym możliwość komunikacji), podmiotom obsługującym odbiór płatności elektronicznych za Towary zakupione w Sklepie Internetowym, przedsiębiorcom optymalizującym działania marketingowe Sklepu internetowego bądź realizującym takie działania w imieniu Sklepu Internetowego, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.
6. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Klienta jego danych.
7. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach.
8. Na zasadach określonych w RODO Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego : prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
9. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Administratora.
10. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep Internetowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą :
1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.
Przypominamy jednocześnie adres poczty elektronicznej Sprzedawcy do kontaktu z Klientami: hello@marcink31.sg-host.com
8. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

XI. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zapewnia, że na stronie marcink27.sg-host.com znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego.
2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego, jednak w wypadku zmiany Regulaminu, Zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu Sklepu Internetowego obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
4. Załączniki do Regulaminu Sklepu Internetowego stanowią jego integralną część.
5. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oraz korzystanie z usług oferowanych przez Sklep Internetowy. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy Regulamin na stronie Sklepu Internetowego marcink27.sg-host.com/regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

Regulamin obowiązuje od 10.08 2019 r.

Aktualizuje…
  • Brak produktów w koszyku.